ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα»

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2283/05.07.2017).

Το ΠΜΣ ολοκληρώνονται μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Έναρξη μαθημάτων στις 7 Μαρτίου 2019. Τα Μαθήματα γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα και στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία γενικότερα. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.000 ευρώ (1.000 € με την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και 1.000 € με την έναρξη του Γ΄εξαμήνου).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών (Προκήρυξη 2018-2019): 31 Ιανουαρίου 2019. Κατάθεση προσωπικά ή αποστολή με Courier (όχι συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1ος όροφος, Γραμματεία Νεφρολογικής Κλινικής.

 

Προκήρυξη 2018-2019
Πρότυπο αίτησης
Κανονισμός λειτουργίας
ΦΕΚ Ίδρυσης
Πρόγραμμα Σπουδών
Κέντρα Πρακτικής Άσκησης